KVKK Aydınlatma Metni

Amaç ve Tanımlar


Softech şirketinin veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesinden önce, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10.maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”i uyarınca, işbu Aydınlatma Metnini ilgili kişilerin bilgisine sunarak yasal mevzuat gereğince aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan olumlu onay beyanı.
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Softech şirketi kurucusu ve genel müdürüdür.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenir

Softech; kişisel verilerinizi aşağıdaki belirtilen amaçlarla toplar ve işler.
• İş Ortağı/Tedarikçi/Ziyaretçi/Çalışan/Müşteri ilişkilerini kurabilmek,
• İletişime yönelik idari operasyonları yapabilmek,
• Ürün, uygulama ve hizmetlerimizi geliştirmek
• Ürün, uygulama ve hizmetlerimizi tanıtmak ve satışını yapabilmek
• Ticari faaliyetimizi eksiksiz ve aksatmadan sürdürebilmek

Teklif Talep Formu

Ürün ve hizmet talepleriniz için lütfen bizden ön bilgi ve teklif alınız.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği; kişisel verilerinizi girmeden önce aşağıdaki Aydınlatma Metnini okuyunuz.

KVKK Aydınlatma Metni